Οι Υπηρεσίες μας

Ανάπτυξη νέων έργων

  • Έρευνα αγοράς
  • Μελέτη βιωσιμότητας και απόδοσης κεφαλαίων
  • Μελέτες και σύνταξη φακέλου για την έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Μελέτες και σύνταξη φακέλου για την έκδοση αδειών λειτουργίας
  • Μελέτες εφαρμογής
  • Επιλογή υλικών εφαρμογής

Υλοποίηση έργων

  • Cost analysis
  • Cash flow
  • Project management

Λοιπές υπηρεσίες

  • Εκτίμηση κινδύνου επενδυτικών σχεδίων